Kto sme?

A-systems, s.r.o. pôsobí ako konzultačná spoločnosť v oblasti ekonomických činností, verejnej správy a verejného obstarávania.
Našim klientom poskytujeme poradenské, vzdelávacie a podporné služby v oblasti vedy a výskumu, ako aj vypracovanie komplexných štúdií.

 Služby

V našej spoločnosti sa v rámci consultingu a poradenstva zameriavame hlavne na tieto oblasti:

Spracovanie žiadostí, plánov a dokumentácie pre úradné účely

- spracovanie podkladov k žiadostiam na daňový úrad,
- spracovanie žiadostí pre MPSVaR a iné,
- zabezpečenie dokumentácie pre ŠUKL, ...

Tvorba štúdií, analýz a koncepcií

- štúdia uskutočniteľnosti projektu,
- marketingové a predajné koncepcie,
- cost-benefit analýzy (CBA), ...

Spracovanie programových a strategických dokumentov

- komplexné spracovanie dokumentov,
- poradenstvo pri zmenách a návrhoch riešení,
- asistencia pri kontrole, ...

Tvorba propagačných stratégií pre špecifické organizácie (verejný sektor)

- tvorba a využívanie špecifických marketingových stratégií,
- analýza postavenia organizácie voči vonkajšiemu prostrediu,
- zosúladenie už jestvujúcich propagačných metód s novou stratégiou, ...

Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby

- podnikateľské poradenstvo,
- rozvoj a riadenie ľudských zdrojov,
- poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, ...

Spolupráca pri organizovaní vzdelávacích seminárov a projektov

- organizovanie školení a kurzov,
- vzelávacie semináre v oblasti legislatívy, ekonómie, marketingu, IT, ...

Prieskum trhu a ekonomický prieskum, prieskum verejnej mienky a štatistika

- štruktúrované rozhovory a vyhodnocovanie dát,
- tvorba dotazníkových prieskumov,
- marketingové prieskumy, ...

Konzultácie v oblasti informačných technológií

- vývoj softvérových riešení,
- webdesign, websupport,
- IT poradenstvo a podpora, ...

Sprostredkovateľské služby v oblasti vypracovania odborných stanovísk

- sprostredkovanie znaleckých posudkov hnuteľného a nehnuteľného majetku,
- odborné stanoviská k BOZP, ...

 Partneri

ISEM - Institut Supérieur d'Economie & Management
Vison Plus, n.o.


Pre garanciu tej najvyššej kvality našej práce, spolupracujeme s odborníkmi z akademickej sféry pôsobiacich na renomovaných slovenských univerzitách, a to predovšetkým v oblastiach verejnej správy, ekonómie, manažmentu a práva.
Vďaka vysokej kvalifikácii našich spolupracovníkov a partnerov v rôznych oblastiach, našich skúseností v oblasti strategického a projektového riadenia, sme schopní riešiť najrôznejšie i najzložitejšie výzvy a problémy.